धनकुटामा सुन्तलाको प्रतीक पहेलो रंगका घरहरु

माथिल्लो कोप्चे धनकुटामा उत्पादन सुन्तलाको प्रतीक देखाउन एक्बद्दताबद्द पहेलो रंगका घरहरु ।

World Bank South Asia को Twitter Handle बाट ।